ARTICLE1

โรงเรียนการโรงแรมคืออะไร มีที่ใดบ้าง

Posted on in ARTICLE1

ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกจัดอับดับให้เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของโลกมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศไทย ธรรมชาติมีความหลากหลายอันงดงามมีวัฒนธรรม ประเพณีในแต่ละพื้นที่สวยสดงดงาม คนไทยเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไมตรีเป็นมิตรกับทุกคนแสดงออกด้วยรอยยิ้มที่ประทับใจ เหล่านี้จึงทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและอุสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวมีความเติบโตควบคู่กันไปด้วยในขณะเดียวกันก็ส่งผลทำให้เกิดการขาดแคลน คนหรือบุคลากรที่มีความรู้ในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมบริการขาดแคลน ขาดคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่จะมารองรับต่อการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมบริการทางด้านนี้

การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและสร้างคนหรือบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม โรงเรียนการโรงแรมจึงเกิดขึ้นมาจากเหตุผลดังกล่าว เราลองมาคิดดู เมื่อเรามีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเราจะต้องพบปะพูดคุยประสานงานกับผู้คนหลากหลายในธุรกิจท่องเที่ยว เราต้องติดต่อบริษัททัวร์เพื่อดูข้อมูลโปรแกรมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ของบริษัทร์ทัวร์ก็จะคอยบริการให้เราเกิดความประทับใจสูงสุดเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจซื้อโปรแกรมทัวร์ เมื่อถึงเวลาเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเราก็จะได้พบกับการบริการอันแสนประทับใจจากเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบิน ในด้านที่พักหรือโรงแรมเราก็จะได้รับการดูแลและบริการจากเจ้าหน้าที่ของโรงแรม อาหารดีอร่อยๆจากเชฟของโรงแรมที่คอยปรุงอาหารเลิศรสให้เรา  ยังมีอีกหลายส่วนที่เกี่ยวข้องที่ไม่อาจกล่าวถึงได้หมด  เหล่านี้ล้วนได้รับการเล่าเรียนมาจากสถานศึกษาที่สอนหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือโรงเรียนที่สอนหลักสูตรเกี่ยวกับการโรงแรมโดยเฉพาะ

ดังนั้นโรงเรียนการโรงแรม ก็คือ สถานศึกษาเฉพาะทางที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นผลิตบุคลากรออกมาอย่างมีคุณภาพสายงานบริการโรงแรมและท่องเที่ยว ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาดังนี้

สาขาการบิน สาขาการจัดเลี้ยง สาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาด้านการบริการ

สาขาการจัดการโรงแรม สาขาการจัดการด้านสันทนาการ

สาขาการเดินทางและการท่องเที่ยว ฯ.

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญในการผลิตบุคคลากรทางด้านนี้จึงได้เปิดคณะและหลักสูตรทางด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวโดยเฉพาะแทบจะทุกๆมหาวิยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว

-คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโรงแรม

-คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพียงอย่างเดียวอีกหลายแห่ง เช่น วิทยาลัยดุสิตธานี  โรงเรียนการจัดการรงแรมและท่องเที่ยวนานาชาติ หรือ I-TEM เป็นต้น ยังมีโรงเรียนการโรงแรมอีกมายมายนับร้อยแห่งในประเทศไทยที่สามารถตอบสนองและพัฒนาบุคลากรออกมารองรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ผลิตคนคุณภาพออกมาเป็นที่เชิดหน้าชูตาการท่องเที่ยวไทย